Advertisement

Chapter 5 - वसंतहृदय चैत्र Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

Chapter 5 - वसंतहृदय चैत्र Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

Chapter 5 - वसंतहृदय चैत्र Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

Chapter 5 - वसंतहृदय चैत्र Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]


Chapter 5: वसंतहृदय चैत्र

Chapter 5 - वसंतहृदय चैत्र Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]


पाठाच्या (वसंतहृदय चैत्र) आधारे दिलेल्या वैशिष्ट्यावरून झाडाचे नाव लिहा.


वैशिष्ट्ये : निळसर फुलांचे तुरे

झाडाचे/वेलीचे नाव : ______SOLUTION

वैशिष्ट्ये : निळसर फुलांचे तुरे

झाडाचे/वेलीचे नाव : करंजाचे झाडवैशिष्ट्ये : गुलाबी रंगांची कोवळी पालवी

झाडाचे/वेलीचे नाव : ______SOLUTION

वैशिष्ट्ये : गुलाबी रंगांची कोवळी पालवी

झाडाचे/वेलीचे नाव : पिंपळवैशिष्ट्ये : गुलाबी गेंद

झाडाचे/वेलीचे नाव : ______SOLUTION

वैशिष्ट्ये : गुलाबी गेंद

झाडाचे/वेलीचे नाव : मधुमालतीवैशिष्ट्ये : कडवट उग्र वास

झाडाचे/वेलीचे नाव : ______SOLUTION

वैशिष्ट्ये : कडवट उग्र वास

झाडाचे/वेलीचे नाव : करंजाचे झाडवैशिष्ट्ये : दुरंगी फुले

झाडाचे/वेलीचे नाव : ______SOLUTION

वैशिष्ट्ये : दुरंगी फुले

झाडाचे/वेलीचे नाव : घाणेरीवैशिष्ट्ये : तीन पाकळ्यांचे फूल

झाडाचे/वेलीचे नाव : ______SOLUTION

वैशिष्ट्ये : तीन पाकळ्यांचे फूल

झाडाचे/वेलीचे नाव : माडाचे झाडवैशिष्ट्ये : पायापासून डोकीपर्यंत लादली गेलेली फळ

झाडाचे/वेलीचे नाव : ______SOLUTION

वैशिष्ट्ये : पायापासून डोकीपर्यंत लादली गेलेली फळ

झाडाचे/वेलीचे नाव : फणस


Chapter 5 - वसंतहृदय चैत्र Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

खालील संकल्पनेचा तुम्हांला समजलेला अर्थ स्पष्ट करा.

चैत्र हा खरा वसंतात्मा, मधुमास आहेSOLUTION

वसंतऋतूतील सर्व सर्जन, निसर्गातील सौंदर्य, विविध वृक्षांवर बोलणारी मधुर रसांनी भरलेली फळे, यांमुळे वसंताचे खरेखुरे परिपूर्ण, उत्कट दर्शन चैत्रातच होते. म्हणून चैत्र वसंतात्मा व मधुमास आहे.काळीकबरी घरटी चित्रलिपीतली सुंदर विरामचिन्हे वाटतात.


SOLUTION

अवतीभवती दिसणारी सुंदर सुंदर निसर्ग दृश्य म्हणजे निसर्गाची चित्रलिपीच होय. निसर्ग न्याहाळता न्याहाळता मन या घरट्यांजवळ थोडेसे रेंगाळते. पुढे सरकावे असे वाटतच नाही. इथे आपण जणू विराम घेतो.


Chapter 5 - वसंतहृदय चैत्र Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

योग्य जोड्या जुळवा.

‘अ’ गट

‘ब’ गट

(१) लांबलचक देठ 

(अ) माडाच्या लोंब्या

(२) अर्धवर्तुळ, पांढरी टोपी 

(आ) कैऱ्याचे गोळे

(३) भुरभुरणारे जावळ 

(इ) करंजाची कळीSOLUTION

अ' गट

उत्तरे :

(१) लांबलचक देठ

कैऱ्याचे गोळे

(२) अर्धवर्तुळ, पांढरी टोपी

करंजाची कळी

(३) भुरभुरणारे जावळ

माडाच्या लोंब्या


Chapter 5 - वसंतहृदय चैत्र Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

खालील तक्ता पूर्ण करा.

शब्द

अर्थ

निष्पर्ण

पाने निघून गेलेला

निर्गंध

______

निर्वात

______

निगर्वी

______

नि:स्वार्थी 

______SOLUTION

शब्द

अर्थ

निष्पर्ण

पाने निघून गेलेला

निर्गंध

गंध निघून गेलेला

निर्वात

हवा नसलेला

निगर्वी

गर्व नसलेला

नि:स्वार्थी 

स्वार्थ नसलेला


Chapter 5 - वसंतहृदय चैत्र Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

खालील वाक्यात योग्य ठिकाणी योग्य वाक्प्रचार वापरून वाक्य पुन्हा लिहा.

लहानसहान अपयशाने दु:खी होणे अयोग्यच.

OPTIONS

 • रुंजी घालणे

 • कुचेष्टा करणे

 • पेव फुटणे

 • व्यथित होणेगुंजारव करत भ्रमर फुलांच्या अवतीभोवती फिरत असतात.

OPTIONS

 • रुंजी घालणे

 • कुचेष्टा करणे

 • पेव फुटणे

 • व्यथित होणे
मोठ्या माणसांबद्दल चुकीचे बोलणे हासुद्धा अपराधच.

OPTIONS

 • रुंजी घालणे

 • कुचेष्टा करणे

 • पेव फुटणे

 • व्यथित होणेसध्या घरामध्ये उंदरांची संख्या वाढल्याने अनेक पाहुण्यांच्या पिशव्या कुरतडल्या गेल्या आहेत.

OPTIONS

 • रुंजी घालणे

 • कुचेष्टा करणे

 • पेव फुटणे

 • व्यथित होणेखालील शब्दांमधील प्रत्यय ओळखून तक्ता पूर्ण करा.

Chapter 5 - वसंतहृदय चैत्र Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

शब्द

प्रत्यय

त्याच प्रत्ययाचा वेगळा शब्

(१) अतुलनीय

______

______

(२) प्रादेशिक

______

______

(३) गुळगुळीत

______

______

(४) अणकुचीदार

______

______SOLUTION

शब्द

प्रत्यय

त्याच प्रत्ययाचा वेगळा शब्द

(१) अतुलनीय

नीय

प्रसंशनीय

(२) प्रादेशिक

इक

सामाजिक

(३) गुळगुळीत

ईत

मुळमुळीत

(४) अणकुचीदार

दार

टोकदार


Chapter 5 - वसंतहृदय चैत्र Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

खालील वाक्यातील अधोरेखित नामांचा प्रकार ओळखून चौकटीत लिहा.

अश्विनीला पुस्तक वाचायला आवडते. - ______ ______SOLUTION

अश्विनी - विशेष नाम, पुस्तक - सामान्य नामअजय आजच मुंबईहून परत आला - ______ ______


SOLUTION

अजय - विशेष नाम, मुंबई - विशेष नामगुलाबाचे सौंदर्य काही निराळेच असते - ______ ______ 


SOLUTION

गुलाब - विशेष नाम, सौंदर्य - भाववाचक नामरश्मीच्या आवाजात वेगळाच गोडवा आहे - ______ ______


SOLUTION

रश्मी - विशेष नाम, गोडवा - भाववाचक नाम


Chapter 5 - वसंतहृदय चैत्र Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

खालील ओळी वाचून दिलेल्या शब्दांसाठी त्यातून योग्य पर्यायी शब्द शोधून लिहा.

जो आपल्या आनंदात सोबत असतो, दु:खात सोबत करतो आणि आपण जर वाट चुकत असू तर कान पकडून आपल्याला योग्य वाट दाखवतो, तोच खरा मित्र असतो. काय करावे हे सांगत असताना काय करू नये हे सांगणेही महत्त्वाचे असते.

(अ) कर्ण - ______

(आ) सोबती - ______

(इ) मार्ग - ______

(ई) हर्ष - ______ SOLUTION

(अ) कर्ण - कान

(आ) सोबती - मित्र

(इ) मार्ग - वाट

(ई) हर्ष - आनंद

Chapter 5 - वसंतहृदय चैत्र Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

स्वमत.

चैत्रातल्या पिंपळाच्या नवपालवीच्या रूपाचे सौंदर्य तुमच्या शब्दांत लिहा.


SOLUTION

चैत्रात नवपल्लवांनी गर्द झाकलेल्या, विविध रंगांच्या फुलांनी डवरून गेलेल्या वृक्षलतांचे दर्शन घडले की समजावे हा वसंत ऋतू आला. वसंत ऋतूची सुरुवात फाल्गुनात होते. चैत्रामध्ये वसंत ऋतु ऐन भरात आलेला असतो, त्यातही पिंपळाची पालवी डोळ्यांचे पारणे फेडून टाकते. हिरव्या-पोपटी रंगांच्या अनेक छटा झाडांवर लहरत असतात. पिंपळाचे झाड जसजसे या नवपल्लवांनी डवरून जाते, तसतशी ही गहिऱ्या गुलाबी रंगाची पाने उन्हात झळाळू लागतात. जणू काही गुलाबी रंगाचे सुंदर सुंदर गेंदच झाडावर फुलले आहेत, असा भास होऊ लागतो. हे दृश्यरूप डोळ्यांत साठवता साठवता पानांची सळसळ ऐकावी ते पिंपळाचीच. किंबहुना पिंपळ पानांच्या सळसळीवरूनच 'झाडांच्या पानांची सळसळ' हा शब्दप्रयोग रूढ झाला आहे. आनंददायक, आल्हाददायक, मनमोहक, मनोरम, हृदयंगम, विलोभनीय, नितांत रमणीय, रम्य ही सर्व विशेषण चित्र महिन्यातील पालवीने डवरलेल्या पिंपळाला एकाच वेळी लावता येतील.


चैत्र महिन्यातील पक्ष्यांच्या घरट्यांना लेखिका वसंताच्या चित्रलिपीतली विरामचिन्हे म्हणतात, या विधानाची सत्यता पटवून द्या.


SOLUTION

चैत्र महिन्यात सृष्टी सौंदर्याने न्हाऊन निघते. अनेक रंगाचे विविध आकार फुलांच्या रूपांत डोळ्यांचे पारणे फेडतात. सर्वत्र नवनिर्मितीचा उल्हास भरलेला असतो. या सर्वांचा कळस गाठला जातो तो पक्ष्यांच्या घरट्यांत. पक्ष्यांची घरटी सुद्धा कशी, अनेक लोभस आकारांत निर्मिलेली. काही कबरी घरटी लक्ष वेधून घेतात. काही लोंबत्या आकारांची, काही वाटोळ्या आकारांची, काही पसरट गोल, अशी विविध रूपांतील असतात. ही घरटी रमणीय निर्मितीचे दर्शन घडवतात. ही घरटी म्हणजे जणू चित्रलिपीच वाटते. चैत्रामध्ये निसर्गाचे जे रूप दिसते, ते जणू निसर्गाचे साहित्य होय. हे साहित्य वाचताना आपण घरट्याजवळ रेंगाळतो. म्हणून ती विरामचिन्हे ठरतात.


वसंतऋतूशी निगडित तुमची एखादी आठवण समर्पक शब्दांत लिहा.


SOLUTION

आम्ही एकदा आमच्या गावी गेलो होतो. वसंतऋतूच होता तो. त्या काळात रानातून नुसता फेरफटका मारणे म्हणजे फक्त आनंद आणि आनंदच असतो, काही खायला नको किंवा काही प्यायला नको, फक्त डोळे भरून निसर्गाचे दर्शन घ्यायचे, असेच फिरत असताना आम्रफुलांचा सुगंध आला, आमचे जवळच्याच आंब्याच्या झाडाकडे लक्ष गेले. झाड मोहराने भरलेले होते. अनेक फांदयांवर टरटरून फुगलेल्या टवटवीत कैऱ्या दिसल्या. आमच्या तोंडाला पाणी सुटले, नकळत आमच्या हातात दगड आलेच. ते भराभर झाडावर मारू लागलो. बाजूने जाणारा एकजण कळवळला. झाडावर दगड मारण्यामुळे त्याला वेदना झाल्या होत्या. त्याने आम्हांला थांबवले. स्वतः झाडावर चढला. आम्हांला कैऱ्या काढून दिल्या. लगोलग घरी गेलो. आईने मीठ-मसाल्याची फोडणी दिलेले तेल कैऱ्यांना लावले. आणि काय सांगू? हे लिहितानाही माझ्या तोंडाला पाणी सुटले आहे. त्यादिवसाची ती कैरीची चव मी अजूनही विसरलेलो नाही. अजूनही वसंतऋतू म्हटला की मला ती कैरी आठवतेच.

Chapter 5 - वसंतहृदय चैत्र Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

Chapter 5 - वसंतहृदय चैत्र Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

Chapter 5 - वसंतहृदय चैत्र Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]


.

Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]


 • Chapter 1: जय जय हे भारत देशा

 • Chapter 2: बोलतो मराठी

 • Chapter 3: आजी : कुटुंबाचं आगळ

 • Chapter 4: उत्तमलक्षण

 • Chapter 5.1: वसंतहृदय चैत्र

 • Chapter 5.2: बालसाहित्यिका : गिरिजा कीर

 • Chapter 6: वस्तू

 • Chapter 7: गवताचे पाते

 • Chapter 8: वाट पाहताना

 • Chapter 9: आश्वासक चित्र

 • Chapter 10.1: आप्पांचे पत्र

 • Chapter 10.2: मनक्या पेरेन लागा

 • Chapter 11: गोष्ट अरुणिमाची

 • Chapter 12: भरतवाक्य

 • Chapter 13: कर्ते सुधारक कर्वे

 • Chapter 14: काळे केस

 • Chapter 15.1: खोद आणखी थोडेसे

 • Chapter 15.2: वीरांगना

 • Chapter 16: आकाशी झेप घे रे

 • Chapter 17: सोनाली

 • Chapter 18: निर्णय

 • Chapter 19: तू झालास मूक समाजाचा नायक

 • Chapter 20.1: सर्व विश्वचि व्हावे सुखी

 • Chapter 20.2: व्युत्पत्ती कोश

 • Chapter 20.3: उपयोजित लेखन


Author: Balbharati

Publisher: Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research

Language: Marathi


.

PDF FILE TO YOUR EMAIL IMMEDIATELY PURCHASE NOTES & PAPER SOLUTION. @ Rs. 50/- each (GST extra)

SUBJECTS

HINDI ENTIRE PAPER SOLUTION

MARATHI PAPER SOLUTION

SSC MATHS I PAPER SOLUTION

SSC MATHS II PAPER SOLUTION

SSC SCIENCE I PAPER SOLUTION

SSC SCIENCE II PAPER SOLUTION

SSC ENGLISH PAPER SOLUTION

SSC & HSC ENGLISH WRITING SKILL

HSC ACCOUNTS NOTES

HSC OCM NOTES

HSC ECONOMICS NOTES

HSC SECRETARIAL PRACTICE NOTES

2019 Board Paper Solution

HSC ENGLISH SET A 2019 21st February, 2019

HSC ENGLISH SET B 2019 21st February, 2019

HSC ENGLISH SET C 2019 21st February, 2019

HSC ENGLISH SET D 2019 21st February, 2019

SECRETARIAL PRACTICE (S.P) 2019 25th February, 2019

HSC XII PHYSICS 2019 25th February, 2019

CHEMISTRY XII HSC SOLUTION 27th, February, 2019

OCM PAPER SOLUTION 2019 27th, February, 2019

HSC MATHS PAPER SOLUTION COMMERCE, 2nd March, 2019

HSC MATHS PAPER SOLUTION SCIENCE 2nd, March, 2019

SSC ENGLISH STD 10 5TH MARCH, 2019.

HSC XII ACCOUNTS 2019 6th March, 2019

HSC XII BIOLOGY 2019 6TH March, 2019

HSC XII ECONOMICS 9Th March 2019

SSC Maths I March 2019 Solution 10th Standard11th, March, 2019

SSC MATHS II MARCH 2019 SOLUTION 10TH STD.13th March, 2019

SSC SCIENCE I MARCH 2019 SOLUTION 10TH STD. 15th March, 2019.

SSC SCIENCE II MARCH 2019 SOLUTION 10TH STD. 18th March, 2019.

SSC SOCIAL SCIENCE I MARCH 2019 SOLUTION20th March, 2019

SSC SOCIAL SCIENCE II MARCH 2019 SOLUTION, 22nd March, 2019

XII CBSE - BOARD - MARCH - 2019 ENGLISH - QP + SOLUTIONS, 2nd March, 2019

HSC Maharashtra Board Papers 2020

(Std 12th English Medium)

HSC ECONOMICS MARCH 2020

HSC OCM MARCH 2020

HSC ACCOUNTS MARCH 2020

HSC S.P. MARCH 2020

HSC ENGLISH MARCH 2020

HSC HINDI MARCH 2020

HSC MARATHI MARCH 2020

HSC MATHS MARCH 2020


SSC Maharashtra Board Papers 2020

(Std 10th English Medium)

English MARCH 2020

HindI MARCH 2020

Hindi (Composite) MARCH 2020

Marathi MARCH 2020

Mathematics (Paper 1) MARCH 2020

Mathematics (Paper 2) MARCH 2020

Sanskrit MARCH 2020

Sanskrit (Composite) MARCH 2020

Science (Paper 1) MARCH 2020

Science (Paper 2)

Geography Model Set 1 2020-2021


MUST REMEMBER THINGS on the day of Exam

Are you prepared? for English Grammar in Board Exam.

Paper Presentation In Board Exam

How to Score Good Marks in SSC Board Exams

Tips To Score More Than 90% Marks In 12th Board Exam

How to write English exams?

How to prepare for board exam when less time is left

How to memorise what you learn for board exam

No. 1 Simple Hack, you can try out, in preparing for Board Exam

How to Study for CBSE Class 10 Board Exams Subject Wise Tips?

JEE Main 2020 Registration Process – Exam Pattern & Important Dates


NEET UG 2020 Registration Process Exam Pattern & Important Dates

How can One Prepare for two Competitive Exams at the same time?

8 Proven Tips to Handle Anxiety before Exams!

BUY FROM PLAY STORE

DOWNLOAD OUR APP

HOW TO PURCHASE OUR NOTES?

S.P. Important Questions For Board Exam 2022

O.C.M. Important Questions for Board Exam. 2022

Economics Important Questions for Board Exam 2022

Chemistry Important Question Bank for board exam 2022

Physics – Section I- Important Question Bank for Maharashtra Board HSC Examination

Physics – Section II – Science- Important Question Bank for Maharashtra Board HSC 2022 Examination

Important-formulaTHANKS