முதுகு விலாவில் குத்திக்கொண்டே இருக்கா அப்போ இந்த மருந்து மட்டும் கொடுங்...

முதுகு விலாவில் குத்திக்கொண்டே இருக்கா அப்போ இந்த மருந்து மட்டும் கொடுங்கள் உடனே கேட்டும்.

பிட்ஷா பர்கர் எதுவேனாலும் சாப்பிடுங்கஇத மட்டும் குடிச்சா போதும்வயிறு கிள...

பிட்ஷா பர்கர் எதுவேனாலும் சாப்பிடுங்க
இத மட்டும் குடிச்சா போதும்
வயிறு கிளியரா ஆயிறும்