Advertisement

Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

.

Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

Chapter 17: सोनाली


आकृती पूर्ण करा.

Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]SOLUTION

लेखकाने निवडलेल्या पिलाची वैशिष्ट्ये :

(१) जन्म होऊन दोन महिने झाले होते

(२) इतर पिल्लांपेक्षा सशक्त

(३) कमी फिसकारणारे व शांत स्वभावाचेChapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]


SOLUTION

सोनाली आणि रूपाली यांची झोपण्यापूर्वीची दंगामस्ती :

(१) दोघीही बिछान्यात चक्क नाचत, कुदत.

(२) थकल्यावर झोपण्यासाठी आपापली जागा पकडत.

(३) रूपाली ‘फुल्ल' करून अंग टाकी व झोपी जाई.

(४) सोनालीला लगेच झोप येत नसे. तिला लहान मुलासारखे थोपटावे लागे. मगच ती झोपी जाई.

Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

तुलना करा.

सोनाली

रूपाली

______

______

______

______

______

______

______

______SOLUTION

सोनाली

रूपाली

(१) रूपालीपेक्षा ७ दिवसांनी लहान. दिसायला लहानखुरी.

(१) वयाने सोनालीपेक्षा मोठी, सुरुवातीला अंगापिंडाने सुद्धा मोठी.

(२) रूपाली गुरगुरली की सोनाली बापडी होऊन कोपऱ्यात बसे.

(२) सोनालीवर ताईगिरी करायची. सोनालीवर गुरगुरायची. तिला दमात घ्यायची.

(३) वय वाढल्यावर रूपालीच्या दुप्पट-चौपट वाढली.

(३) वय वाढल्यावर लहानखुरीच राहिली.

(४) रूपालीला सहज तोंडात उचलून धरी. पण रूपालीला तिचे दात लागत नसत.

(४) रूपालीने तरीही आपला ताईपणा सोडला नाही. गुरगुरून सोनालीला दटावीत असे.


Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

खालील वाक्यातून दिसणारे सोनालीच्या स्वभावाचे पैलू लिहा.

सोनालीचे दात कधी रूपालीला लागले नाहीत - ______ 


SOLUTION

सोनालीचे दात कधी रूपालीला लागले नाहीत - सोनाली प्रेमळ होती. 


रूपाली सोबत नसली तर सोनाली जाळीच्या दारावर पंजे मारी - ______


SOLUTION

रूपाली सोबत नसली तर सोनाली जाळीच्या दारावर पंजे मारी - सोनाली रुपालीवर जिवलग मैत्रिणीसारखे प्रेम करीत होती. 


सोनालीने एक मोठ्ठी डरकाळी फोडली - ______ 


SOLUTION

सोनालीने एक मोठ्ठी डरकाळी फोडली - जेवणाच्या वेळी फसवले तर सोनालीला खूप राग येत असे. 


सोनाली शांत होऊन लेखकाचे पाय चाटू लागली - ______ 


SOLUTION

सोनाली शांत होऊन लेखकाचे पाय चाटू लागली - झालेल्या चुकीबद्दल माफी मागण्याची सोनालीची वृत्ती होती. 


मोठ्ठ्याने फिस्कारून सोनाली गृहस्थाच्या अंगावर आली - ______ 


SOLUTION

मोठ्ठ्याने फिस्कारून सोनाली गृहस्थाच्या अंगावर आली - आपल्या जवळच्या माणसाच्या सरंक्षणासाठी धावते. 


सोनाली आळीपाळीने आमच्याकडे पाहत होती - ______ SOLUTION

सोनाली आळीपाळीने आमच्याकडे पाहत होती - आपल्या माणसांपासून आपण दूर जात आहोत, याचे सोनालीला दुःख होते.


Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

पुढील घटना केव्हा घडल्या ते लिहा.

घटना

घटना केव्हा घडली

(अ) सोनाली अण्णांवर रागावली.

______

(आ) सोनालीने पातेल्याची चाळणी केली.

______

(इ) सोनाली गृहस्थाच्या अंगावर धावली.

______

(ई) सोनाली बिथरली, गरागरा फिरू लागली.

______SOLUTION

घटना

केव्हा घडली?

(अ) सोनाली अण्णांवर रागावली.

(१) जेवणाचा डबा न घेताच अण्णा गच्चीत सोनालीकडे गेले, तेव्हा.

(आ) सोनालीने पातेल्याची चाळणी केली.

(२) सोनालीला दूध प्यायला दिलेले पातेले लेखक परत आणायला विसरले, तेव्हा.

(इ) सोनाली गृहस्थाच्या अंगावर धावली.

(३) त्या गृहस्थांनी दीपालीला उचलून घेतले, तेव्हा.

(ई) सोनाली बिथरली, गरागरा फिरू लागली.

(४) ती एकटीच पिंजऱ्यात अडकून पडली, तेव्हा.


Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

सोनाली आणि रूपाली यांच्यातील मैत्री दर्शवणाऱ्या त्यांच्या दोन सवयी लिहा.

____________

____________SOLUTION

सोनाली आणि रूपाली यांच्यातील मैत्री दर्शवणाऱ्या त्यांच्या दोन सवयी

(१) सोनाली व रूपाली एकत्र फिरत, एकत्र झोपत.

(२) एकत्र जेवण घेत.

 

Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

खालील वाक्प्रचाराचे अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

डोळे विस्फारून बघणे - ______ 

 

 

SOLUTION

डोळे विस्फारून बघणे -

अर्थ - डोळे मोठे करून आश्चर्याने बघणे.

वाक्य - भर उन्हात पावसाची सर आली, तेव्हा रमेश त्या दृश्याकडे डोळे विस्फारून बघू लागला.

 

 

लळा लागणे - ______ 

 

SOLUTION

लळा लावणे -

अर्थ - प्रेम वाटणे, माया लावणे.

वाक्य - सखू मावशीने त्या अनाथ मुलाला भारी लळा लावला.

 

 

तुटून पडणे - ______ 

 

SOLUTION

तुटून पडणे -

अर्थ - त्वेषाने हल्ला करणे.

वाक्य - त्या अनोळखी कुत्र्यावर गल्लीतील कुत्री तुटून पडली.

 

 

तावडीत सापडणे - ______ 

 

SOLUTION

तावडीत सापडणे -

अर्थ - कचाट्यात पडणे.

वाक्य - दूध चोरून पिणारा बोका एकदा आईच्या तावडीत सापडला.

 

 Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

 स्वमत.

 

सोनाली व दीपाली यांच्यातील जिव्हाळा व्यक्त करणारा प्रसंग तुमच्या शब्दांत लिहा.

 

SOLUTION

एकदा दीपाली सोनालीबरोबर खेळत बसली होती. तेवढ्यात एक पेशन्ट तिथे आला. त्याला ते दृश्य पाहून धक्काच बसला. दीपाली चुकून सिंहिणीकडे गेली असावी, या कल्पनेने तो धावला आणि त्याने दीपालीला चटकन उचलून घेतले. एक परका माणूस प्रिय व्यक्तीला उचलून घेतो याचा सोनालीला संताप आला. ती त्याच्यावर फिसकारली आणि चवताळून त्याच्यावर लावली. तिचा तो अवतार पाहून त्याने दीपालीला तशीच टाकली. तेवढ्यात अण्णा बाहेर आले. त्यांना घडलेली हकिकत समजली. तो प्रसंग प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी अण्णांनी त्या गृहस्थाला दीपालीला उचलायला सांगितले. त्या गृहस्थाने दीपालीला हात लावला, मात्र सोनाली चवताळून त्याच्या अंगावर धावली. लेखकांचे घर हे आता तिला स्वतःचे घर वाटत होते. घरातली माणसे ही आता तिची माणसे झाली होती. परक्या माणसांनी घरातल्या माणसांना हातसुद्धा लावणे तिला मंजूर नव्हते. सोनालीच्या मनातली प्रेमाची ही उत्कट भावना या प्रसंगातून व्यक्त होते.

 

‘पशूंना कोणी फसवलं, तर त्यांना राग येतो’, यासंबंधी तुम्ही अनुभवलेली एखादी घटना तुमच्या शब्दांत सांगा.

 

SOLUTION

आम्ही एकदा पारंब्यांना लोंबकळत खेळत होतो. निरंजनने बिस्किटे आणली होती. ती आम्ही वरच्या वर एकमेकांकडे फेकत आणि झेलत होतो. झोके घेता घेता झेल घेणे खूप कौशल्याचे होते. आम्ही बिस्किटे खात होतो. एखादे खाली पडत होते. आमच्या सोबत कुत्रा ते पडलेले बिस्कीट खाई. ते पाहून निरंजनला लहर आली. तो खाली उतरला. त्याने एक बिस्कीट दूर फेकले. दूरवर जाऊन त्या कुत्र्याने ते खाल्ले. नंतर नंतर निरंजन बिस्किटे फेकण्याची बतावणी करू लागला. बिचारा कुत्रा धावत जाई पण त्याला काही मिळत नसे. तो रागाने गुरगुर करीत होता. निरंजनने पातळसा दगड घेऊन बिस्कीट म्हणून फेकला. कुत्रा मोठ्या आशेने तिकडे धावला. पण बिस्कीट नाही, हे कळताच तो चवताळला. संतापाने निरंजनकडे धावला. निरंजन घाबरून पारंबीवर चढला. सरसर वर चढू लागला. चवताळलेला कुत्रा तिथे आलाच. त्याने झेप घेतली आणि निरंजनला पकडले. पण निरंजनची पॅन्ट फक्त त्याच्या तोंडात आली. पॅन्ट टर्र्र करून फाटली. आम्ही सगळे स्तब्ध होऊन बघतच राहिलो.

 

 Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]


Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

खालील वाक्य वाचा आणि त्यातील सामासिक शब्द ओळखा.

ती दोघे बहीणभाऊ आहेत - ______ 

 

SOLUTION

ती दोघे बहीणभाऊ आहेत - बहीणभाऊ 

 

खरेखोटे समजल्याशिवाय अभिप्राय देऊ नये - ______

 

SOLUTION

खरेखोटे समजल्याशिवाय अभिप्राय देऊ नये - खरेखोटे

 

कष्टाची मीठभाकर आयत्या पक्वानापेक्षा गोड लागते - ______ 


SOLUTION

कष्टाची मीठभाकर आयत्या पक्वानापेक्षा गोड लागते - मीठभाकर

Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]


Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

खालील सामासिक शब्दाचा विग्रह करा.

आईवडील - ______ 


SOLUTION

आईवडील - आई आणि वडील.


नाकडोळे - ______ 


SOLUTION

नाकडोळे - नाक आणि डोळे 

 

सुंठसाखर - ______ 

 

SOLUTION

सुंठसाखर - सुंठ आणि साखर 


कृष्णार्जुन - ______ 


SOLUTION

कृष्णार्जुन - कृष्ण आणि अर्जुन 


विटीदांडू - ______


SOLUTION

विटीदांडू - विटी आणि दांडू

Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

खालील वाक्य वाचा आणि त्यातील सामासिक शब्द ओळखा.

बरेवाईट प्रसंग सगळ्यांच्याच जीवनात येतात - ______ 


SOLUTION

बरेवाईट प्रसंग सगळ्यांच्याच जीवनात येतात - बरेवाईट


कुठलीही गोष्ट स्वीकारण्यापूर्वी सत्यासत्याचा विचार करावा - ______ 


SOLUTION

कुठलीही गोष्ट स्वीकारण्यापूर्वी सत्यासत्याचा विचार करावा - सत्यासत्य


सभेला चारपाच माणसेच उपस्थित होती - ______ 


SOLUTION

सभेला चारपाच माणसेच उपस्थित होती - चारपाच

Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

खालील वाक्य वाचा व त्यातील सामासिक शब्द ओळखा.

कोपऱ्यावरच्या मंडईत भाजीपाला चांगला मिळतो - ______ 

 

SOLUTION

कोपऱ्यावरच्या मंडईत भाजीपाला चांगला मिळतो - भाजीपाला 

 

गरिबास कपडालत्ता द्यावा, अन्नपाणी द्यावे - ______ ______

 

SOLUTION

गरिबास कपडालत्ता द्यावा, अन्नपाणी द्यावे - कपडालत्ता, अन्नपाणी

Chapter 17: सोनाली Balbharati solutions for Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]

तक्ता पूर्ण करा.

सामासिक शब्द  

विग्रह

समासाचे नाव

पालापाचोळा

______

______

केरकचरा

______

______

तीनचार

______

______

खरेखोटे

______

______

कुलूपकिल्ली

______

______

स्त्रीपुरुष

______

______

 

 

SOLUTION

सामासिक शब्द  

विग्रह

समासाचे नाव

पालापाचोळा

पाला, पाचोळा वैगेरे

समाहार द्वंद्‌व

केरकचरा

केर, कचरा वैगेरे

समाहार द्वंद्‌व 

तीनचार

तीन किंवा चार

वैकल्पिक द्वंद्‌व

खरेखोटे

खरे किंवा खोटे

वैकल्पिक द्वंद्‌व

कुलूपकिल्ली

कुलूप किंवा किल्ली

इतरेतर द्वंद्‌व

स्त्रीपुरुष

स्त्री किंवा पुरुष

इतरेतर द्वंद्‌व

 

.

Marathi - Kumarbharati 10th Standard SSC Maharashtra State Board [मराठी - कुमारभारती इयत्ता १० वी]


 • Chapter 1: जय जय हे भारत देशा

 • Chapter 2: बोलतो मराठी

 • Chapter 3: आजी : कुटुंबाचं आगळ

 • Chapter 4: उत्तमलक्षण

 • Chapter 5.1: वसंतहृदय चैत्र

 • Chapter 5.2: बालसाहित्यिका : गिरिजा कीर

 • Chapter 6: वस्तू

 • Chapter 7: गवताचे पाते

 • Chapter 8: वाट पाहताना

 • Chapter 9: आश्वासक चित्र

 • Chapter 10.1: आप्पांचे पत्र

 • Chapter 10.2: मनक्या पेरेन लागा

 • Chapter 11: गोष्ट अरुणिमाची

 • Chapter 12: भरतवाक्य

 • Chapter 13: कर्ते सुधारक कर्वे

 • Chapter 14: काळे केस

 • Chapter 15.1: खोद आणखी थोडेसे

 • Chapter 15.2: वीरांगना

 • Chapter 16: आकाशी झेप घे रे

 • Chapter 17: सोनाली

 • Chapter 18: निर्णय

 • Chapter 19: तू झालास मूक समाजाचा नायक

 • Chapter 20.1: सर्व विश्वचि व्हावे सुखी

 • Chapter 20.2: व्युत्पत्ती कोश

 • Chapter 20.3: उपयोजित लेखन


Author: Balbharati

Publisher: Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research

Language: Marathi


.

PDF FILE TO YOUR EMAIL IMMEDIATELY PURCHASE NOTES & PAPER SOLUTION. @ Rs. 50/- each (GST extra)

SUBJECTS

HINDI ENTIRE PAPER SOLUTION

MARATHI PAPER SOLUTION

SSC MATHS I PAPER SOLUTION

SSC MATHS II PAPER SOLUTION

SSC SCIENCE I PAPER SOLUTION

SSC SCIENCE II PAPER SOLUTION

SSC ENGLISH PAPER SOLUTION

SSC & HSC ENGLISH WRITING SKILL

HSC ACCOUNTS NOTES

HSC OCM NOTES

HSC ECONOMICS NOTES

HSC SECRETARIAL PRACTICE NOTES

2019 Board Paper Solution

HSC ENGLISH SET A 2019 21st February, 2019

HSC ENGLISH SET B 2019 21st February, 2019

HSC ENGLISH SET C 2019 21st February, 2019

HSC ENGLISH SET D 2019 21st February, 2019

SECRETARIAL PRACTICE (S.P) 2019 25th February, 2019

HSC XII PHYSICS 2019 25th February, 2019

CHEMISTRY XII HSC SOLUTION 27th, February, 2019

OCM PAPER SOLUTION 2019 27th, February, 2019

HSC MATHS PAPER SOLUTION COMMERCE, 2nd March, 2019

HSC MATHS PAPER SOLUTION SCIENCE 2nd, March, 2019

SSC ENGLISH STD 10 5TH MARCH, 2019.

HSC XII ACCOUNTS 2019 6th March, 2019

HSC XII BIOLOGY 2019 6TH March, 2019

HSC XII ECONOMICS 9Th March 2019

SSC Maths I March 2019 Solution 10th Standard11th, March, 2019

SSC MATHS II MARCH 2019 SOLUTION 10TH STD.13th March, 2019

SSC SCIENCE I MARCH 2019 SOLUTION 10TH STD. 15th March, 2019.

SSC SCIENCE II MARCH 2019 SOLUTION 10TH STD. 18th March, 2019.

SSC SOCIAL SCIENCE I MARCH 2019 SOLUTION20th March, 2019

SSC SOCIAL SCIENCE II MARCH 2019 SOLUTION, 22nd March, 2019

XII CBSE - BOARD - MARCH - 2019 ENGLISH - QP + SOLUTIONS, 2nd March, 2019

HSC Maharashtra Board Papers 2020

(Std 12th English Medium)

HSC ECONOMICS MARCH 2020

HSC OCM MARCH 2020

HSC ACCOUNTS MARCH 2020

HSC S.P. MARCH 2020

HSC ENGLISH MARCH 2020

HSC HINDI MARCH 2020

HSC MARATHI MARCH 2020

HSC MATHS MARCH 2020


SSC Maharashtra Board Papers 2020

(Std 10th English Medium)

English MARCH 2020

HindI MARCH 2020

Hindi (Composite) MARCH 2020

Marathi MARCH 2020

Mathematics (Paper 1) MARCH 2020

Mathematics (Paper 2) MARCH 2020

Sanskrit MARCH 2020

Sanskrit (Composite) MARCH 2020

Science (Paper 1) MARCH 2020

Science (Paper 2)

Geography Model Set 1 2020-2021


MUST REMEMBER THINGS on the day of Exam

Are you prepared? for English Grammar in Board Exam.

Paper Presentation In Board Exam

How to Score Good Marks in SSC Board Exams

Tips To Score More Than 90% Marks In 12th Board Exam

How to write English exams?

How to prepare for board exam when less time is left

How to memorise what you learn for board exam

No. 1 Simple Hack, you can try out, in preparing for Board Exam

How to Study for CBSE Class 10 Board Exams Subject Wise Tips?

JEE Main 2020 Registration Process – Exam Pattern & Important Dates


NEET UG 2020 Registration Process Exam Pattern & Important Dates

How can One Prepare for two Competitive Exams at the same time?

8 Proven Tips to Handle Anxiety before Exams!

BUY FROM PLAY STORE

DOWNLOAD OUR APP

HOW TO PURCHASE OUR NOTES?

S.P. Important Questions For Board Exam 2022

O.C.M. Important Questions for Board Exam. 2022

Economics Important Questions for Board Exam 2022

Chemistry Important Question Bank for board exam 2022

Physics – Section I- Important Question Bank for Maharashtra Board HSC Examination

Physics – Section II – Science- Important Question Bank for Maharashtra Board HSC 2022 Examination

Important-formulaTHANKS