முதுகு விலாவில் குத்திக்கொண்டே இருக்கா அப்போ இந்த மருந்து மட்டும் கொடுங்...

முதுகு விலாவில் குத்திக்கொண்டே இருக்கா அப்போ இந்த மருந்து மட்டும் கொடுங்கள் உடனே கேட்டும்.