பிட்ஷா பர்கர் எதுவேனாலும் சாப்பிடுங்கஇத மட்டும் குடிச்சா போதும்வயிறு கிள...

பிட்ஷா பர்கர் எதுவேனாலும் சாப்பிடுங்க
இத மட்டும் குடிச்சா போதும்
வயிறு கிளியரா ஆயிறும் 

No comments:

Post a Comment