படிப்புக்களும் அதன் தமிழ்ப்பெயர்களும்

படிப்புக்களும் அதன் தமிழ்ப்பெயர்களும்


1. Anthropology - மானுடவியல்/ மானிடவியல்

2. Archaeology - தொல்பொருளியல்

3. Astrology - சோதிடவியல் (சோதிடம்)

4. Astrology - வான்குறியியல்

5. Bacteriology பற்றுயிரியல்

6. Biology - உயிரியல்

7. Biotechnology - உயிரித்தொழில்நுட்பவியல்


6. Climatology - காலநிலையியல்

7. Cosmology - பிரபஞ்சவியல்

8. Criminology - குற்றவியல்

9. Cytology - உயிரணுவியல்/ குழியவியல்

10. Dendrology - மரவியல்

11. Desmology - என்பிழையவியல்

12. Dermatology - தோலியல்

13. Ecology - உயிர்ச்சூழலியல்

14. Embryology - முளையவியல்

15. Entomology - பூச்சியியல்

16. Epistemology - அறிவுநெறியியல்/ அறிவாய்வியல்

17. Eschatology - இறுதியியல்

18. Ethnology - இனவியல்

19. Ethology - விலங்கு நடத்தையியல்

20. Etiology/ aetiology - நோயேதியல்

21. Etymology - சொற்பிறப்பியல்

22. Futurology - எதிர்காலவியல்

23. Geochronology - புவிக்காலவியல்

24. Glaciology - பனியாற்றியியல்/ பனியியல்

25. Geology - புவியமைப்பியல்/ நிலவியல்

26. Geomorphology - புவிப்புறவுருவியல்

27. Graphology - கையெழுத்தியல்

28. Genealogy - குடிமரபியல்

29. Gynaecology - பெண்ணோயியல்

30. Haematology - குருதியியல்

31. Herpetology - ஊர்வனவியல்

32. Hippology - பரியியல்

33. Histrology - இழையவியல்

34. Hydrology - நீரியல்

35. Ichthyology - மீனியியல்

36. Ideology - கருத்தியல்

37. Information Technology - தகவல் தொழில்நுட்பவியல்

38. Lexicology - சொல்லியல்

39. Linguistic typology - மொழியியற் குறியீட்டியல்

40. Lithology - பாறையுருவியல்

41. Mammology - பாலூட்டியல்

42. Meteorology - வளிமண்டலவியல்

43. Metrology - அளவியல்

44. Microbiology - நுண்ணுயிரியல்

45. Minerology - கனிமவியல்

46. Morphology - உருவியல்

47. Mycology - காளாம்பியியல்

48. Mineralogy - தாதியியல்

49. Myrmecology - எறும்பியல்

50. Mythology - தொன்மவியல்

51. Nephrology - முகிலியல்

52. Neurology - நரம்பியல்

53. Odontology - பல்லியல்

54. Ontology - உளமையியல்

55. Ophthalmology - விழியியல்

56. Ornithology - பறவையியல்

57. Osteology - என்பியல்

58. Otology - செவியியல்

59. Pathology - நொயியல்

60. Pedology - மண்ணியல்

61. Petrology - பாறையியல்

62. Pharmacology - மருந்தியக்கவியல்

63. Penology - தண்டனைவியல்

64. Personality Psychology - ஆளுமை உளவியல்

65. Philology - மொழிவரலாற்றியல்

66. Phonology - ஒலியியல்

67. Psychology - உளவியல்

68. Physiology - உடற்றொழியியல்

69. Radiology - கதிரியல்

70. Seismology - பூகம்பவியல்

71. Semiology - குறியீட்டியல்

72. Sociology - சமூகவியல்

73. Speleology - குகையியல்

74. Sciencology - விஞ்ஞானவியல் (அறிவியல்)

75. Technology - தொழில்நுட்பவியல்

76. Thanatology - இறப்பியல்

77. Theology - இறையியல்

78. Toxicology - நஞ்சியல்

79. Virology - நச்சுநுண்மவியல்

80. Volcanology - எரிமலையியல்

81. Zoology - விலங்கியல்

No comments:

Post a Comment