அச்சமில்லை அச்சமில்லை

அச்சமில்லை யச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
இச்சகத்து ளோரெல்லாம் எதிர்த்துநின்ற பொதினும்
அச்சமில்லை யச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
துச்சமாக வெண்ணிநம்மை தூறுசெய்த பொதினும்
அச்சமில்லை யச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே

பிச்சைவாங்கி உண்ணும்வாழ்க்கை பெற்றுவிட்ட பொதினும்
அச்சமில்லை யச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
இச்சைகொண்ட பொருளெலாம் இழந்துவிட்ட பொதினும்
அச்சமில்லை யச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே

கச்சணிந்த கொங்கைமாதர் கண்கள்வீசு போதினும்
அச்சமில்லை யச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
நச்சைவாயி லேகொண்ர்ந்து நண்பரூட்டு பொதினும்
அச்சமில்லை யச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
பச்சையூ னியைந்த்வேற் படைகள்வந்த பொதினும்
அச்சமில்லை யச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
உச்சிமீது வானிடிந்து வீழுகின்ற் பொதினும்
அச்சமில்லை யச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே

- பாரதியார்

English Version 1

Fear not my soul. Fear not
Fear not when the world unites against
Fear not the derisive stares and the looks cold
Fear not the vagrant’s life,
When you’ve lost everything you hold
Fear not my soul. Fear not
Fear not the seductress’s charms
Fear not the venom, nor the burning tongue
Fear not the enemy, taking up arms
Fear not my soul. Fear not.
When the world around you comes crashing down.

English Version 2

I’m not afraid, not afraid am I. I have no such thing as fear.
Though the entire world stands united against me,
I’m not afraid, not afraid am I. I have no such thing as fear.
Though I’m belittled and vilified,
I’m not afraid, not afraid am I. I have no such thing as fear.
Though I’m reduced to live by begging for food,
I’m not afraid, not afraid am I. I have no such thing as fear.
Though I’ve lost everything that I yearned for,
I’m not afraid, not afraid am I. I have no such thing as fear.
Even though busty maids look at me with scorn and disdain
I’m not afraid, not afraid am I. I have no such thing as fear.
Even if my own friends try to poison me,
I’m not afraid, not afraid am I. I have no such thing as fear.
Even when confronted by an aggressor’s uniformed armies,
I’m not afraid, not afraid am I. I have no such thing as fear.
Even if the sky falls on my head,
I’m not afraid, not afraid am I. I have no such thing as fear.

- Bharathiar

No comments:

Post a Comment

PDF FILE TO YOUR EMAIL IMMEDIATELY PURCHASE NOTES & PAPER SOLUTION. @ Rs. 50/- each (GST extra)

HINDI ENTIRE PAPER SOLUTION

MARATHI PAPER SOLUTION

SSC MATHS I PAPER SOLUTION

SSC MATHS II PAPER SOLUTION

SSC SCIENCE I PAPER SOLUTION

SSC SCIENCE II PAPER SOLUTION

SSC ENGLISH PAPER SOLUTION

SSC & HSC ENGLISH WRITING SKILL

HSC ACCOUNTS NOTES

HSC OCM NOTES

HSC ECONOMICS NOTES

HSC SECRETARIAL PRACTICE NOTES

2019 Board Paper Solution

HSC ENGLISH SET A 2019 21st February, 2019

HSC ENGLISH SET B 2019 21st February, 2019

HSC ENGLISH SET C 2019 21st February, 2019

HSC ENGLISH SET D 2019 21st February, 2019

SECRETARIAL PRACTICE (S.P) 2019 25th February, 2019

HSC XII PHYSICS 2019 25th February, 2019

CHEMISTRY XII HSC SOLUTION 27th, February, 2019

OCM PAPER SOLUTION 2019 27th, February, 2019

HSC MATHS PAPER SOLUTION COMMERCE, 2nd March, 2019

HSC MATHS PAPER SOLUTION SCIENCE 2nd, March, 2019

SSC ENGLISH STD 10 5TH MARCH, 2019.

HSC XII ACCOUNTS 2019 6th March, 2019

HSC XII BIOLOGY 2019 6TH March, 2019

HSC XII ECONOMICS 9Th March 2019

SSC Maths I March 2019 Solution 10th Standard11th, March, 2019

SSC MATHS II MARCH 2019 SOLUTION 10TH STD.13th March, 2019

SSC SCIENCE I MARCH 2019 SOLUTION 10TH STD. 15th March, 2019.

SSC SCIENCE II MARCH 2019 SOLUTION 10TH STD. 18th March, 2019.

SSC SOCIAL SCIENCE I MARCH 2019 SOLUTION20th March, 2019

SSC SOCIAL SCIENCE II MARCH 2019 SOLUTION, 22nd March, 2019

XII CBSE - BOARD - MARCH - 2019 ENGLISH - QP + SOLUTIONS, 2nd March, 2019


BUY FROM PLAY STORE

DOWNLOAD OUR APP


HOW TO PURCHASE OUR NOTES?S.P. Important Questions For Board Exam 2020


O.C.M. Important Questions for Board Exam. 2020


Economics Important Questions for Board Exam 2020


Chemistry Important Question Bank for board exam 2020


Physics – Section I- Important Question Bank for Maharashtra Board HSC Examination


Physics – Section II – Science- Important Question Bank for Maharashtra Board HSC 2020 Examination


MUST REMEMBER THINGS on the day of Exam


Are you prepared? for English Grammar in Board Exam.


Paper Presentation In Board Exam


How to Score Good Marks in SSC Board Exams


Tips To Score More Than 90% Marks In 12th Board Exam


How to write English exams?


How to prepare for board exam when less time is left


How to memorise what you learn for board exam


No. 1 Simple Hack, you can try out, in preparing for Board Exam

How to Study for CBSE Class 10 Board Exams Subject Wise Tips?

JEE Main 2020 Registration Process – Exam Pattern & Important Dates

NEET UG 2020 Registration Process Exam Pattern & Important Dates

How can One Prepare for two Competitive Exams at the same time?

8 Proven Tips to Handle Anxiety before Exams!