Fully Latest ๐Ÿ”ซ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜€๐Ÿ˜‚? ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜


เคฎाเคธ्เคŸเคฐ - เค•เคฒ เคธ्เค•ुเคฒ เค•्เคฏूँ เคจเคนीं เค†เคฏे?
 เคฌเคฌเคฒू -  เค—เคฒ्เคซ्เคฐेंเคก เคธे เคฎिเคฒเคจे เค—เคฏा เคฅा .
เคฎाเคธ्เคŸเคฐ  - เค•िเคธ เคฒिเคฏे ? 
 เคฌเคฌเคฒू - เคฏेเคธ เคธเคฐ.
เคฎाเคธ्เคŸเคฐ - เคฎैंเคจे เคชूเค›ा เค•िเคธ เคฒिเคฏे? 
เคฌเคฌเคฒू - เคฒिเคฏे เคธเคฐ เคฌเคนुเคค เคฒिเคฏे...
๐Ÿ˜†๐Ÿ˜†๐Ÿ˜†๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜

No comments:

Post a Comment