ரொம்ப தேங்க்ஸ்ங்க!

அடித்துப் பிடித்து
ஒவ்வொரு உதவியை நான்
உனக்கு செய்யும்போதும்
அந்த இரு வார்த்தைகளில்
என்னை நீ சட்டென்று
அன்னியபடுத்துகிறாய்...
ரொம்ப தேங்க்ஸ்ங்க!

Omtex App. Free For Students.
 ENGLISH
 ACCOUNTS
 ECONOMICS
 ORGANISATION OF COMMERCE & MANAGEMENT
 SECRETARIAL PRACTICE
 SCIENCE PAPER SOLUTION
 HISTORY POLITICAL SCIENCE
 GEOGRAPHY ECONOMICS
 ALGEBRA PAPER SOLUTION
 GEOMETRY PAPER SOLUTION
 ALGEBRA