Advertisement

12 वी मराठी - व्याकरण-वाक्यप्रकार व वाक्यरूपांतर, समास, प्रयोग, अलंकार

12 वी मराठी - व्याकरण-वाक्यप्रकार व वाक्यरूपांतर, समास, प्रयोग, अलंकार

12 वी मराठी - व्याकरण-वाक्यप्रकार व वाक्यरूपांतर, समास, प्रयोग, अलंकार


Q.1)खालील वाक्ये वाक्याच्या आशयानुसार कोणत्या प्रकारात मोडतात ते लिहा.

1) गोठ्यातील गाय हंबरते. 

SOLUTION

विधानार्थी वाक्य


2) श्रीमंत माणसाने श्रीमंतीचा गर्व करू नय.

SOLUTION

विधानार्थी - नकारार्थी वाक्य


3) किती सुंदर देखावा आहे हा! 

SOLUTION

उद्गारार्थी वाक्य


4) यावर्षी पाऊस खूप पडला.

SOLUTION

विधानार्थी वाक्य


5) तुझा आवडता विषय कोणता? 

SOLUTION

प्रश्नार्थी वाक्य


Q.2) खालील वाक्येक्रियापदाच्या रूपानुसार कोणत्या प्रकारात मोडतात ते लिहा.

वाक्यप्रकार कृती | Q 1 | Page 113

1) प्रार्थनेसाठी रांगेत उभे राहा.

SOLUTION

आज्ञार्थी वाक्य


2) सरिताने अधिक मेहनत केली असती तर तिला उज्ज्वल यश मिळाले असते. 

SOLUTION

संकेतार्थी वाक्य


3) विद्यार्थी कवायत करत आहेत.

SOLUTION

स्वार्थी वाक्य


4) विद्यार्थ्यांनो सभागृहात गोंगाट करू नका.

SOLUTION

आज्ञार्थी वाक्य


5) क्रिकेटच्या सामन्यात आज भारत नक्की जिंकेल.

SOLUTION

स्वार्थी वाक्य


Q.2) खालील तक्ता पूर्ण करा.

वाक्यरूपांतर कृती | Q 1 | Page 115

वाक्य

वाक्यप्रकार

केलेला बदल

(१) दिलेल्या सूचनांचे पालन करा.

____________

विधानार्थी करा.

(२) बापरे! किती वेगाने वाहने चालवतात ही तरुण मुले!

____________

विधानार्थी-नकारार्थी करा.

(३) स्वयंशिस्त ही खरी शिस्त नाही का?

____________

विधानार्थी-होकारार्थी करा.

(४) मोबाईलचा अतिवापर योग्य नाही.

____________

आज्ञार्थी करा.

(५) खऱ्या समाजसेवकाला लोकनिंदेची भीती नसते.

____________

प्रश्नार्थक करा.

(६) विद्यार्थ्यांनी संदर्भग्रंथांचे वाचन करावे.

____________

आज्ञार्थी करा.

SOLUTION

वाक्य

वाक्य प्रकार

केलेला बदल

(१) दिलेल्या सूचनांचे पालन करा.

आज्ञार्थी वाक्य

विधानार्थी वाक्य → दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

(२) बापरे! किती वेगाने वाहने चालवतात ही तरुण मुले!

उद्गारार्थी वाक्य

विधानार्थी - नकारार्थी वाक्य → तरुण मुलांनी खूप वेगाने वाहन चालवू नयेत.

(३) स्वयंशिस्त ही खरी शिस्त नाही का?

प्रश्नार्थी वाक्य

विधानार्थी - होकारार्थी वाक्य → स्वयंशिस्त ही खरी शिस्त आहे.

(४) मोबाईलचा अतिवापर योग्य नाही.

विधानार्थी - नकारार्थी वाक्य

आज्ञार्थी वाक्य → मोबाइलचा अतिवापर टाळा.

(५) खऱ्या समाजसेवकाला लोकनिंदेची भीती नसते.

विधानार्थी - नकारार्थी वाक्य

प्रश्नार्थी वाक्य → खऱ्या समाजसेवकाला लोकनिंदेची भीती असते का?

(६) विद्यार्थ्यांनी संदर्भग्रंथांचे वाचन करावे.

विधानार्थी वाक्य

आज्ञार्थी वाक्य → विद्यार्थ्यांनो, संदर्भग्रंथांचे वाचन करा.


Q.2) कंसातील सूचनेप्रमाणे वाक्यरूपांतर करा.

वाक्यरूपांतर कृती | Q 1 | Page 115


1) सकाळी फिरणे आरोग्यास हितकारक आहे. (नकारार्थी करा.)

SOLUTION

सकाळी फिरणे आरोग्यास अपायकारक नाही.


2) तुम्ही काम अचूक करा. (विधानार्थी करा.) 

SOLUTION

 तुम्ही काम अचूक करणे आवश्यक आहे.


3) किती सुंदर आहे ही पाषाणमूर्ती! (विधानार्थी करा. 

SOLUTION

ही पाषाणमूर्ती खूप सुंदर आहे.


4) पांढरा रंग सर्वांना आवडतो. (प्रश्नार्थी करा.) 

SOLUTION

पांढरा रंग कुणाला आवडत नाही?


5) चैनीच्या वस्तू महाग असतात. (नकारार्थी करा.)

SOLUTION

चैनीच्या वस्तू स्वस्त नसतात.


6) तुझ्या भेटीने खूप आनंद झाला. (उद्गारार्थी करा.)

SOLUTION

किती आनंद झाला तुझ्या भेटीने !


7) अबब! काय हा चमत्कार! (विधानार्थी करा.) 

SOLUTION

हा अजब चमत्कार आहे.


8) तुम्ही कोणाशीच वाईट बोलू नका. (होकारार्थी करा.)

SOLUTION

तुम्ही सगळ्यांशी चांगले बोला.


9) निरोगी राहावे असे कोणाला वाटत नाही? (विधानार्थी करा.) 

SOLUTION

निरोगी राहावे असे सर्वांना वाटते.


10) दवाखान्यात मोठ्या आवाजात बोलू नये. (होकारार्थी करा.)

SOLUTION

दवाखान्यात हळू आवाजात बोलावे.


समास कृती Q.1) अधोरेखित शब्दांमध्ये दडलेले दोन शब्द ओळखून चौकटी पूर्ण करा.

समास कृती | Q 1 | Page 116

1)प्रतिक्षण - ______ ______

SOLUTION

प्रशिक्षण - प्रति क्षण  


प्रतिक्षण → प्रति (प्रत्येक) व क्षण या दोन शब्दांचा एक शब्द केला आहे.


2)राष्ट्रार्पण - ______ ______

SOLUTION

राष्ट्रार्पण - राष्ट्र अर्पण


राष्ट्रार्पण → राष्ट्र व अर्पण या दोन शब्दांचा एक शब्द केला आहे.


3)योग्यायोग्य - ______ ______

SOLUTION

योग्यायोग्य - योग्य अयोग्य


योग्यायोग्य → योग्य व अयोग्य या दोन शब्दांचा एक शब्द केला आहे.


4)लंबोदर - ______ ______

SOLUTION

लंबोदर - लांब उदर


लंबोदर → लंब व उदर या दोन शब्दांचा एक शब्द केला आहे.


खालील वाक्यांतील सामासिक शब्द ओळखून अधोरेखित करा.

अव्ययीभाव समास | Q 1 | Page 117


1) वैभव वर्गातील कोणत्याही तासाला गैरहजर राहत नाही. 

SOLUTION

वैभव वर्गातील कोणत्याही तासाला गैरहजर राहत नाही.


2) नागरिकांनी गरजू विद्यार्थ्यांना यथाशक्ती मदत केली.

SOLUTION

नागरिकांनी गरजू विद्यार्थ्यांना यथाशक्ती मदत केली.


3) रस्त्याने चालताना जाहिरातींचे फलक सध्या पावलोपावली दिसतात.

SOLUTION

रस्त्याने चालताना जाहिरातींचे फलक सध्या पावलोपावली दिसतात.


खालील तक्ता पूर्ण करा.

अव्ययीभाव समास | Q 1 | Page 117

अ. क्र.

सामासिक शब्द

विग्रह

(१)

____________

जन्मापासून

(२)

प्रतिदिन

____________

(३)

____________

कंठापर्यंत

(४)

व्यक्तिगणिक

____________

(५)

____________

प्रत्येक दारी


SOLUTION

अ. क्र.

सामासिक शब्द

विग्रह

(१)

आजन्म

जन्मापासून

(२)

प्रतिदिन

प्रत्येक दिवशी

(३)

आकंठ

कंठापर्यंत

(४)

व्यक्तिगणिक

प्रत्येक व्यक्तीला

(५)

दारोदारी

प्रत्येक दारीखालील वाक्यांतील सामासिक शब्द ओळखून अधोरेखित करा.

तत्पुरुष समास | Q 1 | Page 118


मेट्रो रेल्वेचा लोकार्पण सोहळा थाटामाटात पार पडला. 

SOLUTION

मेट्रो रेल्वेचा लोकार्पण सोहळा थाटामाटात पार पडला.


सुप्रभाती तलावात नीलकमल उमललेले दिसले.

SOLUTION

सुप्रभात तलावात नीलकमल उमललेले दिसले.


शिक्षण प्रक्रियेत पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थी हा आदर्श त्रिकोण असतो.

SOLUTION

शिक्षण प्रक्रियेत पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थी हा आदर्श त्रिकोण असतो.


मुलाखत - Mulakhat | Mulakhat Lekhan In Marathi

खालील तक्ता पूर्ण करा.

अ. क्र.

समासाचा विग्रह

सामासिक शब्द

(१)

राजाची आज्ञा

____________

(२)

आठ अंगांचा समूह

____________

(३)

उत्तम असा पुरुष

____________


SOLUTION

अ. क्र.

समासाचा विग्रह

सामासिक शब्द

(१)

राजाची आज्ञा

राजाज्ञा

(२)

आठ अंगांचा समूह

अष्टांग

(३)

उत्तम असा पुरुष

पुरुषोत्तम  


पुढील उदाहरणांचा अभ्यास करून तक्ता पूर्ण करा.

अ. क्र.

सामासिक शब्द

विग्रह

विभक्ती प्रत्यय किंवा विभक्ती दर्शक अव्यय

(१)

लोकप्रिय

लोकांना प्रिय

____________

(२)

कष्टसाध्य

कष्टाने साध्य

____________

(३)

चोरभय

चोरापासून भय

____________

(४)

घरमालक

घराचा मालक

____________

(५)

नाट्यगृह

नाट्यासाठी गृह

____________

(६)

वनभोजन

वनातील भोजन

____________       


SOLUTION

अ. क्र.

सामासिक शब्द

विग्रह

विभक्ती प्रत्यय किंवा विभक्ती दर्शक अव्यय

(१)

लोकप्रिय

लोकांना प्रिय

ना

(२)

कष्टसाध्य

कष्टाने साध्य

(३)

चोरभय

चोरापासून भय

पासून

(४)

घरमालक

घराचा मालक

चा

(५)

नाट्यगृह

नाट्यासाठी गृह

साठी

(६)

वनभोजन

वनातील भोजन

तील


पुढील वाक्ये अभ्यासून तक्ता पूर्ण करा.

कर्मधारय समास | Q 1 | Page 119

(१) गुप्तहेर वेशांतर करून खऱ्या माहितीचा शोध घेतात.

(२) अतिवृष्टीमुळे ओला दुष्काळ पडला.

(३) काही माणसे केलेल्या कामाचे मानधन घेणे टाळतात.

(४) निळासावळा झरा वाहतो बेटाबेटांतुन.

अ. क्र.

सामासिक शब्द

विग्रह

(१)

____________

अन्य असा वेश

(२)

दुष्काळ

____________

(३)

____________

मान हेच धन

(४)

____________

निळा सावळा असा


SOLUTION

अ. क्र.

सामासिक शब्द

विग्रह

(१)

वेशांतर

अन्य असा वेश

(२)

दुष्काळ

दुः (वाईट) असा काळ

(३)

मानधन

मान हेच धन

(४)

निळासावळा

निळा सावळा असा


खालील वाक्यांतील सामासिक शब्द ओळखून दिलेला तक्ता पूर्ण करा.

द्विगू समास | Q 1 | Page 119

(१) सूर्याच्या सोनेरी किरणांनी दशदिशा उजळून निघाल्यात.

(२) नवरात्रात ठिकठिकाणी गरबा नृत्याचे कार्यक्रम चालतात.

(३) सुरेखाला वन्यजीव सप्ताहानिमित्त झालेल्या वक्तृत्व स्पर्धेत प्रथम क्रमांक प्राप्त झाला.

अ. क्र.

सामासिक शब्द

विग्रह

(१)

____________

दहा दिशांचा समूह

(२)

नवरात्र

____________

(३)

____________

सात आहांचा (दिवसांचा समूह)


SOLUTION

अ. क्र.

सामासिक शब्द

विग्रह

(१)

दशदिशा

दहा दिशांचा समूह

(२)

नवरात्र

नऊ रात्रींचा समूह

(३)

सप्ताह

सात आहांचा (दिवसांचा समूह)


तत्पुरुष समासाचे प्रकार ओळखून खालील तक्ता पूर्ण करा.

द्विगू समास | Q 1 | Page 120

अ. क्र.


सामासिक शब्द

समासाचा विग्रह

समासाचे नाव

(१)

______

सहा मासांचा (महिन्यांचा) समूह

______

(२)

ग्रंथालय

____________

______

(३)

______

____________

कर्मधारय

(४)

त्रिदल

____________

______

(५)

______

बालकांसाठीचे मंदिर

______

(६)

नरश्रेष्ठ

____________

______

(७)

______

____________

विभक्ती तत्पुरुष


SOLUTION

अ. क्र.


सामासिक शब्द

समासाचा विग्रह

समासाचे नाव

(१)

षण्मास

सहा मासांचा (महिन्यांचा) समूह

द्विगू

(२)

ग्रंथालय

ग्रंथांचे आलय

विभक्ती तत्पुरुष

(३)

महाराष्ट्र

महान असे राष्ट्र

कर्मधारय

(४)

त्रिदल

तीन दलांचा समू

द्विगू

(५)

बालमंदिर

बालकांसाठीचे मंदिर

विभक्ती तत्पुरुष

(६)

नरश्रेष्ठ

श्रेष्ठ असा नर

कर्मधारय

(७)

विद्यालय

विद्येचे आलय

विभक्ती तत्पुरुष


तत्पुरुष समासाचे प्रकार ओळखून खालील तक्ता पूर्ण करा.

अ. क्र.


सामासिक शब्द

समासाचा विग्रह

समासाचे नाव

(१)

______

सहा मासांचा (महिन्यांचा) समूह

______

(२)

ग्रंथालय

____________

______

(३)

______

____________

कर्मधारय

(४)

त्रिदल

____________

______

(५)

______

बालकांसाठीचे मंदिर

______

(६)

नरश्रेष्ठ

____________

______

(७)

______

____________

विभक्ती तत्पुरुष

SOLUTION

अ. क्र.


सामासिक शब्द

समासाचा विग्रह

समासाचे नाव

(१)

षण्मास

सहा मासांचा (महिन्यांचा) समूह

द्विगू

(२)

ग्रंथालय

ग्रंथांचे आलय

विभक्ती तत्पुरुष

(३)

महाराष्ट्र

महान असे राष्ट्र

कर्मधारय

(४)

त्रिदल

तीन दलांचा समू

द्विगू

(५)

बालमंदिर

बालकांसाठीचे मंदिर

विभक्ती तत्पुरुष

(६)

नरश्रेष्ठ

श्रेष्ठ असा नर

कर्मधारय

(७)

विद्यालय

विद्येचे आलय

विभक्ती तत्पुरुषखालील तक्ता पूर्ण करा.

द्वंद्व समास | Q 1 | Page 120

अ. क.

सामासिक शब्द

विग्रह

(१)

____________

पती आणि पत्नी

(२)

____________

____________

(३)

गप्पागोष्टी

____________


SOLUTION

अ. क.

सामासिक शब्द

विग्रह

(१)

पतिपत्नी

पती आणि पत्नी

(२)

खरेखोटे

खरे किंवा खोटे

(३)

गप्पागोष्टी

गप्पा , गोष्टी वगैरे


खालील तक्ता पूर्ण करा.

अ. क्र.

सामासिक शब्द

समासाचा विग्रह

समासाचे नाव

(१)

____________

माय आणि लेकरे

____________

(२)

इष्टानिष्ट

____________

____________

(३)

____________

____________

समाहार द्वंद्व

(४)

____________

लहान किंवा मोठे

____________

(५)

घरदार

____________

____________

(६)

____________

____________

इतरेतर द्वंद्व

(७)

भलेबुरे

____________

____________

(८)

कुलूपकिल्ली

____________

____________


SOLUTION

अ. क्र.

सामासिक शब्द

समासाचा विग्रह

समासाचे नाव

(१)

मायलेकरे

माय आणि लेकरे

इतरेतर द्वंद्व

(२)

इष्टानिष्ट

इष्ट किंवा अनिष्ट

वैकल्पिक द्वंद्व

(३)

केरकचरा

केर, कचरा वगैरे

समाहार द्वंद्व

(४)

लहानमोठे

लहान किंवा मोठे

वैकल्पिक द्वंद्व

(५)

घरदार

घर, दार वगैरे

समाहार द्वंद्व

(६)

नवरा बायको

नवरा आणि बायको

इतरेतर द्वंद्व

(७)

भलेबुरे

भले किंवा बुरे

वैकल्पिक द्वंद्व

(८)

कुलूपकिल्ली

कुलूप आणि किल्ली

इतरेतर द्वंद्वखालील उदाहरणे अभ्यासा व त्यातील सामासिक शब्द अधोरेखित करा.

बहुव्रीही समास | Q 1 | Page 121


1) कृष्णा हा माझा सहाध्यायी आहे. 

SOLUTION

सहाध्यायी → जो माझ्यासह अध्ययन करतो असा तो → (कृष्णा)


2) काल रात्री आमच्या परिसरात नीरव शांतता होती.

SOLUTION

नीरव → अजिबात आवाज जीत नसतो अशी → (शांतता)


3) रावणाला दशमुख असेही संबोधले जाते.

SOLUTION

दशमुख → दहा मुखे आहेत ज्याला असा तो → (रावण)


खालील तक्ता पूर्ण करा.

बहुव्रीही समास | Q 1 | Page 122

अ. क्र.

सामासिक शब्द

विग्रह

(१)

______

निघून गेले आहेत प्राण ज्याचे असा तो

(२)

नीरज

________________________

(३)

______

प्रमाणासह आहे जे ते

(४)

गोपाल

________________________

(५)

______

माशासारखे आहेत डोळे जिचे अशी ती

(६)

षडानन

________________________


SOLUTION

अ. क्र.

सामासिक शब्द

विग्रह

(१)

निष्प्राण

निघून गेले आहेत प्राण ज्याचे असा तो

(२)

नीरज

निघून गेला आहे ज्यातून रस असे ते

(३)

सप्रमाण

प्रमाणासह आहे जे ते

(४)

गोपाल

जो गाई पालन करतो असा तो

(५)

मीनाक्षी

माशासारखे आहेत डोळे जिचे अशी ती

(६)

षडानन

सहा आनन (मुखे) आहेत, ज्याला असा तो.


खालील वाक्यांतील प्रयोग ओळखा.

प्रयोग कृती | Q 1 | Page 125

1) मुख्याध्यापकांनी इयत्ता दहावीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना बोलावले. 

SOLUTION

भावे प्रयोग2) कप्तानाने सैनिकांना सूचना दिली.

SOLUTION

कर्मणी प्रयोग


3) मुले प्रदर्शनातील चित्रे पाहतात.

SOLUTION

कर्तरी प्रयोग


4) तबेल्यातून व्रात्य घोडा अचानक पसार झाला.

SOLUTION

कर्तरी प्रयोग


5) मावळ्यांनी शत्रूस युद्धभूमीवर घेरले.

SOLUTION

भावे प्रयोग


6) राजाला नवीन कंठहार शोभतो. 

SOLUTION

कर्तरी प्रयोग


7) शेतकऱ्याने फुलांची रोपे लावली. 

SOLUTION

कर्मणी प्रयोग


8) आकाशात ढग जमल्यामुळे आज लवकर सांजावले. 

SOLUTION

भावे प्रयोग


9) युवादिनी वक्त्याने प्रेरणादायी भाषण दिले.

SOLUTION

कर्मणी प्रयोग


10) आपली पाठ्यपुस्तके संस्कारांच्या खाणी असतात.

SOLUTION

कर्तरी प्रयोग


सूचनेनुसार सोडवा

प्रयोग कृती | Q 1 | Page 125

1) कर्तरी प्रयोग असलेल्या वाक्यासमोर √ अशी खूण करा.

OPTIONS

 • गुराख्याने गुरांना विहिरीपासून दूर नेल

 • सकाळी तो सरावासाठी मैदानावर गेला.

 • विद्यार्थ्यांनी कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला स्वागतगीत गायले

SOLUTION

सकाळी तो सरावासाठी मैदानावर गेला.


2) कर्मणी प्रयोग असलेल्या वाक्यासमोर √ अशी खूण करा.

OPTIONS

 • सुजाण नागरिक परिसर स्वच्छ ठेवतात.

 • शिक्षकाने विद्यार्थ्यास शिकवले.

 • भारतीय संघाने विश्वचषक स्पर्धाजिंकली.

SOLUTION

भारतीय संघाने विश्वचषक स्पर्धाजिंकली.


3) भावे प्रयोग असलेल्या वाक्यासमोर √ अशी खूण करा.

OPTIONS

 • आज लवकर सांजावले.

 • त्याने कपाटात पुस्तक ठेवल.

 • आम्ही अनेक किल्ले पाहिले.

SOLUTION

आज लवकर सांजावले.


खालील ओळींतील अलंकार ओळखून त्याचे नाव लिहा.

 • वीर मराठे आले गर्जत!

 • पर्वत सगळे झाले कंपित!

SOLUTION

अतिशयोक्ती अलंकारसागरासारखा गंभीर सागरच! 

SOLUTION

अनन्वय अलंकार

या दानाशी या दानाहुन


अन्य नसे उपमान

SOLUTION

अपन्हुती अलंकार


न हा अधर, तोंडले नव्हत दांत हे कीं हिरे 

SOLUTION

अपन्हुती अलंकार

अनंत मरणें अधी मरावीं,

स्वातंत्र्याची आस धरावी,

मारिल मरणचि मरणा भावी,


मग चिरंजीवपण ये बघ तें.

SOLUTION

अर्थान्तरन्यास अलंकार

मुंगी उडाली आकाशी


तिने गिळिले सूर्यासी!

SOLUTION

अतिशयोक्ती अलंकार

फूल गळे, फळ गोड जाहलें,

बीज नुरे, डौलांत तरू डुले;

तेज जळे, बघ ज्योत पाजळे;


का मरणिं अमरता ही न खरी?

SOLUTION

अर्थान्तरन्यास अलंकार

खालील तक्ता पूर्ण करा.

अलंकाराची वैशिष्ट्ये

अलंकाराचे नाव

(अ) उपमेयाचा निषेध केला जातो.

(आ) उपमेय असूनही ते उपमेय नाही तर उपमानच आहे असे सांगितले जाते.

(१) __________

(अ) __________________

(आ) __________________

(२) अनन्वय अलंकार

(अ) विशेष उदाहरणांवरून एखादा सर्वसामान्य सिद्धांत सांगितला जातो.

(आ) सामान्य विधानाच्या समर्थनार्थ विशेष उदाहरणे दिली जातात.

(३) __________

(अ) ________________________

(आ) ________________________

(४) अतिशयोक्ती अलंकार


SOLUTION

अलंकाराची वैशिष्ट्ये

अलंकाराचे नाव

(अ) उपमेयाचा निषेध केला जातो.

(आ) उपमेय असूनही ते उपमेय नाही तर उपमानच आहे असे सांगितले जाते.

(१) अपन्हुती अलंकार

(अ) उपमेयाला कोणतीच उपमा लागू पडत नाही.

(आ) उपमेयाला उपमेयाचीच उपमा दिली जाते.

(२) अनन्वय अलंकार

(अ) विशेष उदाहरणांवरून एखादा सर्वसामान्य सिद्धांत सांगितला जातो.

(आ) सामान्य विधानाच्या समर्थनार्थ विशेष उदाहरणे दिली जातात.

(३) अर्थान्तरन्यास अलंकार

(अ) एखाद्या गोष्टीचे अतिव्यापक वर्णन.

(आ) त्या वर्णनाची असंभाव्यता, कल्पनारंजकता अधिक स्पष्ट केली जाते.

(४) अतिशयोक्ती अलंकार


खालील कृती करा.

कर्णासारखा दानशूर कर्णच. वरील वाक्यातील-

उपमेय ____________

उपमान ____________

उपमेय : कर्ण (दानशूरत्व)

उपमान : कर्ण


खालील कृती करा.

न हे नभोमंडल वारिराशी आकाश न तारका फेनचि हा तळाशी पहिल्या ओळीतील-

उपमेय ____________

उपमान ____________

दुसऱ्या ओळीतील

उपमेय ____________

उपमान ____________


उपमेय : नभोमंडळ (आकाश)

उपमान: आकाश

उपमेय : तारका

उपमान : तारका


खालील तक्ता पूर्ण करा.


SOLUTION


SOLUTION

क्र.

उदाहरण

सामान्य सिद्धांत

विशेष गोष्टी

(१)

जन पळभर म्हणतिल, 'हाय हाय!'

मी जातां राहिल कार्य काय?

सूर्य तळपतिल, चंद्र झळकतिल;

तारे अपुला क्रमआचरतिल,असेच वारे पुढे वाहतिल,

होईल कांही का अंतराय?

--

--

(२)

सखेसोयरे डोळे पुसतिल,

पुन्हा आपल्या कामी लागतिल उठतिल, बसतिल, हसुनि खिदळतील

मी जातां त्यांचें काय जाय ?

--

--

SOLUTION

क्र.

उदाहरण

सामान्य सिद्धांत

विशेष गोष्टी

(१)

जन पळभर म्हणतिल, 'हाय हाय!' मी जातां राहिल कार्य काय?

सूर्य तळपतिल, चंद्र झळकतिल;

तारे अपुला क्रम आचरतिल, असेच वारे पुढे वाहतिल,

होईल कांही का अंतराय?

आपण जगातून गेल्यावर लोक थोडेसे हळहळतील.

निसर्गचक्र तसेच सुरू राहील.

आपण जाण्याने विश्वचक्रात काहीच फरक पडत नाही.

(२)

सखेसोयरे डोळे पुसतिल,

पुन्हा आपल्या कामी लागतिल उठतिल, बसतिल, हसुनि खिदळतील मी जातां त्यांचें काय जाय?

आपण गेल्यावर सगळे नातेवाईक पुन्हा आपापल्या कामाला लागतील.

आपण जगातून गेल्याने कुणाचे काहीही कमी होत नाही.


अनुक्रमणिका  / INDIEX


PDF FILE TO YOUR EMAIL IMMEDIATELY PURCHASE NOTES & PAPER SOLUTION. @ Rs. 50/- each (GST extra)

SUBJECTS

HINDI ENTIRE PAPER SOLUTION

MARATHI PAPER SOLUTION

SSC MATHS I PAPER SOLUTION

SSC MATHS II PAPER SOLUTION

SSC SCIENCE I PAPER SOLUTION

SSC SCIENCE II PAPER SOLUTION

SSC ENGLISH PAPER SOLUTION

SSC & HSC ENGLISH WRITING SKILL

HSC ACCOUNTS NOTES

HSC OCM NOTES

HSC ECONOMICS NOTES

HSC SECRETARIAL PRACTICE NOTES

2019 Board Paper Solution

HSC ENGLISH SET A 2019 21st February, 2019

HSC ENGLISH SET B 2019 21st February, 2019

HSC ENGLISH SET C 2019 21st February, 2019

HSC ENGLISH SET D 2019 21st February, 2019

SECRETARIAL PRACTICE (S.P) 2019 25th February, 2019

HSC XII PHYSICS 2019 25th February, 2019

CHEMISTRY XII HSC SOLUTION 27th, February, 2019

OCM PAPER SOLUTION 2019 27th, February, 2019

HSC MATHS PAPER SOLUTION COMMERCE, 2nd March, 2019

HSC MATHS PAPER SOLUTION SCIENCE 2nd, March, 2019

SSC ENGLISH STD 10 5TH MARCH, 2019.

HSC XII ACCOUNTS 2019 6th March, 2019

HSC XII BIOLOGY 2019 6TH March, 2019

HSC XII ECONOMICS 9Th March 2019

SSC Maths I March 2019 Solution 10th Standard11th, March, 2019

SSC MATHS II MARCH 2019 SOLUTION 10TH STD.13th March, 2019

SSC SCIENCE I MARCH 2019 SOLUTION 10TH STD. 15th March, 2019.

SSC SCIENCE II MARCH 2019 SOLUTION 10TH STD. 18th March, 2019.

SSC SOCIAL SCIENCE I MARCH 2019 SOLUTION20th March, 2019

SSC SOCIAL SCIENCE II MARCH 2019 SOLUTION, 22nd March, 2019

XII CBSE - BOARD - MARCH - 2019 ENGLISH - QP + SOLUTIONS, 2nd March, 2019

HSC Maharashtra Board Papers 2020

(Std 12th English Medium)

HSC ECONOMICS MARCH 2020

HSC OCM MARCH 2020

HSC ACCOUNTS MARCH 2020

HSC S.P. MARCH 2020

HSC ENGLISH MARCH 2020

HSC HINDI MARCH 2020

HSC MARATHI MARCH 2020

HSC MATHS MARCH 2020


SSC Maharashtra Board Papers 2020

(Std 10th English Medium)

English MARCH 2020

HindI MARCH 2020

Hindi (Composite) MARCH 2020

Marathi MARCH 2020

Mathematics (Paper 1) MARCH 2020

Mathematics (Paper 2) MARCH 2020

Sanskrit MARCH 2020

Sanskrit (Composite) MARCH 2020

Science (Paper 1) MARCH 2020

Science (Paper 2)

Geography Model Set 1 2020-2021


MUST REMEMBER THINGS on the day of Exam

Are you prepared? for English Grammar in Board Exam.

Paper Presentation In Board Exam

How to Score Good Marks in SSC Board Exams

Tips To Score More Than 90% Marks In 12th Board Exam

How to write English exams?

How to prepare for board exam when less time is left

How to memorise what you learn for board exam

No. 1 Simple Hack, you can try out, in preparing for Board Exam

How to Study for CBSE Class 10 Board Exams Subject Wise Tips?

JEE Main 2020 Registration Process – Exam Pattern & Important Dates


NEET UG 2020 Registration Process Exam Pattern & Important Dates

How can One Prepare for two Competitive Exams at the same time?

8 Proven Tips to Handle Anxiety before Exams!

BUY FROM PLAY STORE

DOWNLOAD OUR APP

HOW TO PURCHASE OUR NOTES?

S.P. Important Questions For Board Exam 2022

O.C.M. Important Questions for Board Exam. 2022

Economics Important Questions for Board Exam 2022

Chemistry Important Question Bank for board exam 2022

Physics – Section I- Important Question Bank for Maharashtra Board HSC Examination

Physics – Section II – Science- Important Question Bank for Maharashtra Board HSC 2022 Examination

Important-formulaTHANKS