OMTEX CLASSES: MARATHI LOWER LEVER (ENGLISH MEDIUM) UNIT TEST PAPER

MARATHI LOWER LEVER (ENGLISH MEDIUM) UNIT TEST PAPER

PROSE SECTION
Q1. Answer the following in Brief. (9 Marks)

१. जितकी ओळख कमी, जितकी व्यक्ती अपरिचित तितका संवाद अधिक रंगतो , उसे का म्हटले आहे ?

२. 'भारत छोडो' आंदोलनात लेखक चंद्रशेखर धर्माधिकारी कशा प्रकारे झाले ?

३. स्वामी विवेकानंद यांनी आपल्या हाताचे भोजन स्वीकारावे यासाठी चेतूने आग्रह कसा केला ?

Q2. Answer the following in One sentence each. (3 Marks)

१. स्वामी विवेकानंद अमेरिकेतील कोणत्या शहरात धर्मपरिषदेसाठी गेले होते ?

२. 'म्हसाला ' या खेडयात कोणासाठी वर्ग चालवले जायचे ?

३. आपणाला कशा प्रकारचे बोलणे हवे असते ?

Q3. Fill in the blanks. (3 Marks)

१.  गैरसमज तर असे आणि इतक्या _________ कारणांमुळे होतात कि, ते कसे टाळावेत हे समजतच नाही . (महत्त्वाच्या , क्षुल्लक , मोठया )

२. __________ हे उत्पादक शारीरिक परिश्रमाचे प्रतीक मानले जात असे . (कंदील , सूतकताई, पाटीपेन्सिल )

३.  स्वर्गीची गंगा आज तुझ्या ________ अवतरली आहे . (दारी , घरी, समोर)

POEM SECTION
Q4. Answer in brief. (9 Marks)

१. संत सेना महाराज यांनी संतांच्या भेटीने होणाऱ्या आनंदाचे वर्णन कसे केले आहे ?

२. पंढरीनाथाचा महिमा संत नरहरी सोनार यांनो कसा वर्णिला आहे ?

OMTEX LOGO.jpg३. कवीच्या मते, परमेश्वराचे दर्शन कोठे - कोठे घडते ?

Q5. Answer the following in One sentence each. (3 Marks)

१. कवीच्या मते हरी कोठे असतो ?

२. संत नरहरी सोनार यांनी दीनानाथ कोणास म्हटले आहे?

३. संत सेना महाराज यांना सुख केव्हा झाले ?

Q6.  Fill in the blanks. (3 Marks)

१. आजि __________ दिवस । दृष्टीं देखिले संतांस ।। (सोनियाचा, भाग्याचां , चांदीचा )

२.  आम्ही बहुत ____________ । क्षमा करी विठाबाई ।। (न्यायी , अन्यायी , अपराधी)

३. अभ्रीची _________ काय साच खरी । (माया, छाया , काया )

OMTEX VIDEOS PLAYLIST


MATHS PART ONE SSC 10TH STANDARD VIDEO MAHARASHTRA ENGLISH MEDIUM

EXPLANATION IN HINDI 16 GB MEMORY CARD

INSERT AND WATCH VIDEOS IN YOUR MOBILE


CHAPTERS COVERED
1. LINEAR EQUATIONS IN TWO VARIABLES
2. QUADRATIC EQUATIONS
3. ARITHMETIC PROGRESSION
4. FINANCIAL PLANNING
5. PROBABILITY
6. STATISTICS

CLICK HERE TO BUY NOW

VIDEO LECTURES OF (MATHS I) SSC NEW SYLLABUS.Linear Equations in Two VariablesQuadratic EquationArithmetic ProgressionFinancial PlanningProbabilityStatistics