MARATHI LOVER LEVEL LKWAGHJI

PROSE SECTION
Q१ . Answer the following in Brief. (६ Marks)

१. बकुल खुशीत का असे ?

२. चकोर कशाने आनंदी होतो ?


Q२ . Answer the following in One sentence each. ( ३ Marks)

१. आहेत भेद पाखरांचे सांगितले तेरा अमरकोशकारांनी.

२. बकुळाचे झाड़ सतत आनंदात का असे ?
OMTEX LOGO.jpg
३. भुईचाफ्याला कोठे राहायचे होते?
POEM SECTION
Q३ . Answer in brief. (६ Marks)

१. ईश्वराबद्रदळ संत शेख महंमद यांनी काय म्हटले आहे ?

२. मन शुदध करण्यासाठी काय करावे, असे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज सांगतात ?


Q४. Answer the following in One sentence each. (५ Marks)

१. माणसाचे मन कशामुळे शुदध होते ?

२. मन कसे आहे ?

३. केवडा कोठे जन्मतो ?

४. नारळ वरून कसा असतो ?

५. नारळाच्या अंतरंगात काय आहे ?