இந்த தேசத்தின் தாகம் ``கோக்``கால் அடங்காது!

இந்த தேசத்தின் தாகம் ``கோக்``கால் அடங்காது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் ..தவித்துச் சாவோம்...! நமக்கு முன்னால் தாமிரபரணி சாகும்...!
Omtex App. Free For Students.

PDF FILE TO YOUR EMAIL IMMEDIATELY.
PURCHASE NOTES & PAPER SOLUTION.
@ Rs. 50/- each
 ENGLISH  ACCOUNTS  ECONOMICS  ORGANISATION OF COMMERCE & MANAGEMENT  SECRETARIAL PRACTICE  SCIENCE PAPER SOLUTION  HISTORY POLITICAL SCIENCE  GEOGRAPHY ECONOMICS  ALGEBRA PAPER SOLUTION  GEOMETRY PAPER SOLUTION  ALGEBRA