கிழித்தெறிந்து

எத்தனை முறை
வேண்டுமானாலும்
குழந்தையாகலாம்
உன் மடி கிடைக்கும்
என்றால்...

சொர்கத்தில் இருக்கும்
என் காதலைத்தான்
உனக்கு கவிதையாய்
தருகிறேன் அதை நீ
தெரிந்தோ
தெரியாமலோ
கிழித்தெறிந்து
சாகடித்துவிடுகிறாய்...
Omtex App. Free For Students.

PDF FILE TO YOUR EMAIL IMMEDIATELY.
PURCHASE NOTES & PAPER SOLUTION.
@ Rs. 50/- each
 ENGLISH  ACCOUNTS  ECONOMICS  ORGANISATION OF COMMERCE & MANAGEMENT  SECRETARIAL PRACTICE  SCIENCE PAPER SOLUTION  HISTORY POLITICAL SCIENCE  GEOGRAPHY ECONOMICS  ALGEBRA PAPER SOLUTION  GEOMETRY PAPER SOLUTION  ALGEBRA